Allmänna Villkor Företag

Här nedan finner du de Allmänna Villkor som Chilimobil tillämpar i samband med att du blir kund hos oss. Dokumentet och informationen kan tyckas omfattande, men har ett positivt syfte genom att vara tydlig med vad som gäller mellan oss som parter när det gäller frågor om leveranssätt, betalningsvillkor, ångerrätt, reklamationer, med mera.

Vi hoppas att du upplever att vi försökt att skriva våra villkor så lättförståeligt som möjligt och att inte krångla till saker och ting i onödan. Dock är det viktigt för dig att veta att dina rättigheter finns i villkoren och att vi skall göra allt för att du skall vara så nöjd som det bara går när du är kund hos oss.

Har du frågor eller funderingar på hur vi har formulerat våra villkor, så är du mer än välkommen att chatta direkt med på vår hemsida eller skicka ett mejl till kundservice@chilimobil.se.

Välkommen !

Ladda ner Allmänna villkor Företag

1.1 Dessa villkor gäller mellan Chilimobil och den juridiska person eller enskilda firma som beställt tjänster från Chilimobil. Villkoren kallas härefter de ”Allmänna Villkoren”.

1.2 När Chilimobil i de Allmänna Villkoren använder sig av begreppen ”Chilimobil” eller ”vi”, menar vi Chilimobil Sweden AB, org. nr 559216-4387. När Chilimobil i de Allmänna Villkoren skriver ”ni”/”er”/”ert”/”era” menar vi er som kund hos Chilimobil, d.v.s. den juridiska personen eller enskilda firman som är kund hos oss. När vi använder begreppet ”användare”/”användaren”/”användarna” menar vi enskilda anställda, konsulter eller andra personer hos er som har tillgång till Tjänsterna.

2.1 Ert avtal med Chilimobil om att vi ska tillhandahålla tjänster kallas härefter ”Avtalet”. De tjänster som ni har beställt inom ramen för Avtalet kallas härefter ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”.

2.2 Avtalet består av: (i) den avtalsbekräftelse som ni fått via e-post av oss omedelbart efter att ni beställt våra Tjänster; (ii) våra prislistor och tjänstespecifika villkor, som ni hittar på chilimobil.se; (iii) de Allmänna Villkoren. (i)-(iii) kallas härefter ”Avtalet”. Om det finns inbördes motstridigheter i ovanstående handlingar gäller (i) i första hand, (ii) i andra hand o.s.v. Utöver vad som anges i Avtalet kan speciella bestämmelser gälla för ett visst erbjudande. Sådana bestämmelser har företräde framför Avtalet.

2.3 Avtalet reglerar avtalsrelationen mellan Chilimobil och er som företagskund. Därutöver finns en annan relation som inte regleras i Avtalet, nämligen relation mellan er och de användare som ni gett tillgång till Tjänsterna. Ni ansvarar för att användare informeras om hur Tjänsterna ska användas enligt Avtalet. Ni ansvarar för att Avtalet följs, även av användarna.

3.1 Avtalet är bindande för er från och med er beställning av Tjänsterna.

3.2 Ni beställer Tjänster genom att registrera ett konto (”MittChili”) på chilimobil.se. Ni måste ange kontakt-uppgifter och betalningsuppgifter, välja lösenord och tjänster samt bekräfta att ni accepterar dessa Allmänna Villkor, att ni har tagit del av vår integritetspolicy och (om relevant) att ni accepterar andra tjänstespecifika villkor för att ingå Avtal med oss. När ni har fullföljt registreringen skickar vi en avtalsbekräftelse till er tillsammans med de Allmänna Villkoren och ev. tjänstespecifika villkor för Avtalet till den e-post som ni har angett.

3.3 Avtalet är bindande för oss när ni har beställt Tjänsterna, blivit godkänd i vår kreditprövning (om tillämpligt) och vi har aktiverat Tjänsterna. Vi inhämtar en kreditupplysning om er och gör en kreditprövning om ni väljer att aktivera betal-SMS och betaltjänster i syfte att försäkra oss om att ni kan betala för de Tjänster som ni beställer. Senast 10 dagar efter att vi mottagit er beställning blir Avtalet bindande för oss, om vi inte dessförinnan har meddelat er att vi inte kan godkänna er beställning.

3.4 Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av er eller oss med som längst en månads uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig. Uppsägningstiden inleds dagen efter uppsägning kommit oss tillhanda. Om vi säger upp Avtalet inleds uppsägningstiden dagen efter att vi har skickat en skriftlig uppsägning till er per brev eller e-post. Uppsägningstiden löper tills det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningen. Om er uppsägning t.ex. är oss tillhanda den 15 januari börjar uppsägningstiden att gälla den 16 januari och löper tills den 31 januari.

3.5 Om en enskild firma har ingått Avtalet med oss via chilimobil.se, så har den enskilda firman ångerrätt. Om ni ångrar ett sådant Avtal ska ni meddela oss det inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks.

Om ni har börjat använda Tjänsterna innan ni utövar ångerrätten är ni skyldiga att ersätta oss för de samtal och den datatrafik som registrerats på ert abonnemang.

4.1 Vi har rätt att göra ändringar i Avtalet. Vi informerar er om ändringarna, t.ex. via SMS, minst en månad innan ändringarna träder ikraft. Ni har inte rätt att göra ändringar i Avtalet.

4.2 Om vi bedömer att ändringar i Avtalet måste göras på grund av förhållanden som vi inte råder över, som t.ex. ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer (t.ex. från våra leverantörer av Roaming), myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning har vi rätt att ändra villkor i Avtalet.

4.3 Ni har rätt att säga upp Avtalet till följd av ändringar i Avtalet per det datum då ändringen träder i kraft. Om ni fortsätter använda Tjänsternas efter ändringarnas ikraftträdande innebär det att ni accepterar ändring-arna.

4.4 Om ni önskar förändra ert Avtal till en Tjänst som innefattar högre datamängder, så träder Tjänsten igång omedelbart efter er beställning och bekräftelse från oss, och ni betalar då en ökad avgift direkt i samband med att justeringen av ert Avtal sker. Önskar ni minska de datamängder som ingår i ert Avtal kommer denna förändring att gälla från och med det månadsskifte som infaller närmast efter er beställning och bekräftelse från oss. Vid månadsskiftet kommer även avgiften att reduceras till nivån för det ändrade Avtalet.

4.5 Om en Tredjepartstjänst upphör så har vi rätt att upphöra med att leverera Tredjepartstjänsten. Vi kommer i så fall att informera er, t.ex. per SMS, senast en månad innan Tredjepartstjänsten upphör.

5.1 Vi öppnar ett abonnemang åt er och förser er med Tjänsterna, telefonnummer och SIM-kort. SIM-kortet skickas till den postadress som ni uppgivit vid er beställning. Om ni har mobilnummer sedan tidigare som ska flyttas över till abonnemang hos oss måste ni godkänna att vi får portera ert telefonnummer. Vi godkänner portering under förutsättning att det inte finns hinder, såsom t.ex. bindningstid hos tidigare operatör. Om hinder finns för portering informerar vi er om det och, om möjligt, vad hindret är. Om en enskild firma har ingått Avtalet med oss genomför vi inte portering till ett datum som ligger före den dag då den enskilda firmans ångerfrist har löpt ut, såvida ni i egenskap av enskild firma inte uttryckligen begär det.

5.2 När ert abonnemang öppnats får ni tillgång till Tjänsterna enligt ert Avtal. För vissa tjänster gäller abonnemangs- eller tjänstespecifika villkor som ni måste ta del av och följa när ni använder Tjänsterna ifråga (vissa abonnemangsspecifika tjänster och tilläggstjänster är endast nationella). Aktuella villkor finns på chilimobil.se.

5.3 För att ha rätt att använda Roaming inom EU/EES ska ni och era användare ha er normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna sig i Sverige. Vi kan begära att ni skriftligen styrker detta genom ex. folkbokföringsintyg, skatteutdrag eller utbildningsbevis. Vi har rätt att ta ut en tilläggsavgift för er användning av Roaming om vi bedömer att ingivet underlag inte är tillräckligt.

5.4 Om ni vill spärra ert abonnemang för vissa nummer eller utgående samtal/SMS med förhöjd taxa kan ni kontakta oss. Ni har rätt att aktivera (och avaktivera) sådan spärrning avgiftsfritt.
Om ni vill spärra ert abonnemang vid visst angivet belopp kan ni kontakta oss. Tjänsterna avbryts då avgiftsfritt när er skuld överstiger det angivna beloppet, såvida ni inte begär att Tjänsterna ändå ska tillhanda-hållas. Att abonnemanget spärras innebär inte att ni är förhindrade att ringa nödsamtal eller andra avgiftsfria samtal.

5.5 Vår skyldighet vid förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till den som mottar nödsamtal anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Närmare information om vad som gäller för Tjänsterna finns på [chilimobil.se/nodsamtal].

5.6 Om ni har frågor och/eller behöver hjälp med Tjänsterna, kan ni kontakta vår kundservice på:
(i) chilimobil.se/kundservice eller
(ii) via sociala medier, som t.ex. Facebook
(facebook.se/chilimobilsverige).

6.1 Nätverket och dess täckning har vissa begränsningar varför tillgängligheten ibland kan vara otillfredsställande. Aktuella täckningskartor och normalhastigheter hittar ni på chilimobil.se/drift. Angiven normalhastighet (för 3G respektive 4G) är ett beräknat genomsnitt för hela nätet och inte en garanti om viss hastighet. För att hindra säkerhetsbrister och säker-ställa en bra kundupplevelse kan vissa begränsningar och styrning av trafik i Nätverket förekomma, t.ex. att vissa portar stängs, att nödsamtal ges företräde, och nedladdning av stora datamängder påverkas.

6.2 Det kan finnas situationer då Tjänsterna inte är kontinuerligt tillgängliga eller då kvalitet, hastighet och kapacitet påverkas. Sådana fall är t.ex: (i) när vi behöver uppgradera eller underhålla arbete på Nätverket eller de tjänster vi tillhandahåller; (ii) vid Roaming; (iii) om den hårdvara ni använder är av en modell som inte stödjer våra tjänster; (iv) på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll som t.ex. förhållanden som har att göra med er hårdvara, kapacitetsbrister, avstånd till basstation, avbrott i tjänster från våra underleverantörer, vår operatör eller dess under-leverantörer eller andra operatörer, fel i andra kommunikationsnätverk, antalet användare som använder tjänsterna, trafikmängd, väderproblem eller radioskugga p.g.a. bebyggelse eller geografisk struktur såsom terräng, tunnlar eller andra fysiska hinder.

6.3 I vissa fall kan er hårdvara behöva uppgraderas för att Tjänsterna ska fungera på bästa sätt, t.ex. vid nytillkomna Tjänster. Vi har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsterna i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Vi kommer i sådant fall att försöka minimera avbrotts-tiden och vidta de åtgärder som krävs för att ni ska vållas minsta möjliga olägenhet. Vi kommer att i största möjliga mån informera er om planerade avbrott.

6.4 Att omständigheter inträffar enligt p. 6.1-6.3 ovan innebär inte fel i Tjänsterna som utgör grund för prisavdrag och/eller skadestånd. Om vi inte lyckas tillhandahålla Tjänsterna enligt Avtalet p.g.a. andra omständigheter kan ni begära ersättning av oss (se dock avsnitt 12 nedan).
Har driftavbrottet varat minst: (i) 5 dagar i följd utgår ersättning motsvarande 25 % av en månadsavgift (dock minst 50 kr); (ii) 10 dagar i följd utgår ersättning motsvarande 50 % av en månadsavgift (dock minst 100 kr); (iii) 15 dagar i följd utgår ersättning motsvarande 100 % av en månadsavgift (dock minst 200 kr).
Som driftavbrott anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll. Om vi fakturerat er för enstaka Tjänster som inte fungerat enligt Avtalet, ersätter vi er med faktiskt belopp.

7.1 Ni ansvarar för att förvara SIM-kort, PIN-kod och Säkerhetskoder på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi kan ta ut en avgift om ni beställer ett ersättningskort (men såklart inte om kortet var felaktigt när ni fick det). Ni får inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera ert SIM-kort och vi förutsätter att Tjänsterna används ansvarsfullt.

7.2 Ni får endast använda Tjänsterna i enlighet med villkoren i Avtalet, och avsett för ert eget bruk, dvs. ni får inte sälja vidare eller på annat kommersiellt sätt använda Tjänsterna.

7.3 Ni får inte använda Tjänsterna, eller låta någon annan använda Tjänsterna, för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller tredje man. T.ex. får ni inte använda eller tillåta någon annan att använda Tjänsterna: (i) för bedräglig eller olaglig verksamhet;
(ii) för att kopiera, lagra, modifiera, skicka vidare eller publicera Tjänsterna eller deras innehåll, utom när vi skriftligen har tillåtit det; (iii) på något annat sätt som kränker någons rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller annan immateriell rättighet; (iv) för att skicka, avsiktligt motta eller ladda hem något som är hotande, stötande, trakasserande eller på annat sätt olagligt; (v) för att kringgå säkerhetsanordningar; (vi) på sådant sätt att det kan skada eller störa Nätverket eller någon annans nätverk eller system; (vii) på ett sådant sätt att vi eller våra kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster t.ex. datavirus och/eller andra skadliga program och funktioner till andra användare eller onaturligt stora datamängder och orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsterna; eller (viii) för att skaffa er tillträde till någon annans dator eller nätverk utan att först ha fått godkännande för det.

7.4 Vår så kallade Fair Usage Policy (FUP) hanterar dataförbrukningen för er som har abonnemang hos oss med Fri Surf. För att er uppkoppling ska fungera på det sätt som är förenligt med privat användning och konsumtion för eget bruk av data kommer vi att, vid 20 GB användning på ett dygn, be er via SMS att fylla på och starta upp Tjänsterna igen utan kostnad för er. Detta för att säkerställa att det inte föreligger någon felaktig uppkoppling som belastar er surfmängd. Likaså förbehåller vi oss rätten att begränsa Tjänsten vid ett maximalt användande av 999 GB per kalendermånad. Användning av den mängden surf- och datavolym är inte förenligt med normal konsumtion.

7.5 Om ert användande strider mot p. 7.3 [och/eller om användandet inom en kalendermånad överstiger den i prislistan angivna datamängden eller Fair Usage Policyn enligt p. 7.4,] förbehåller vi oss rätten att spärra er dataanvändning alternativt sänka överföringshastig-heten i Tjänsterna. Mer datamängd kan köpas till vid behov. Vid nästa månadsskifte erhålls ny datamängd alternativt återställs hastigheten igen.

7.6 I vissa abonnemang tillämpar vi en begränsning av hur stor volym Roaming-data inom EU/EES ni får använda till ert nationella pris. Volymen Roaming-data motsvarar minst dubbelt så stor datavolym som den som erhålls om man delar det sammanlagda slutkundspriset (exkl. moms) med datavolymen för hela faktureringsperioden med den maximala grossist-avgiften för reglerade dataroamingtjänster. I syfte att motverka missbruk och onormal användning av Roaming kan vi komma att kontrollera ert användar-mönster. För att säkerställa att er användning endast begränsas vid missbruk och onormal användning sker kontrollen över en tidsperiod om fyra månader under vilken bland annat er konsumtion (ex. användning av Roaming och eventuell nationell inaktivitet kombinerad med Roaming) och er närvaro observeras. Det är inte heller tillåtet att använda flera SIM-kort parallellt medan ni använder Roaming. Om er (eller era användares) användning av våra tjänster bedöms vara ett missbruk eller onormal kommer vi att meddela er detta samt informera er om möjligheten att inom två veckor förändra ert beteendemönster eller öka er nationella närvaro. Om ert beteende inte förändras har vi rätt att ta ut en tilläggsavgift för er användning från det att ni mottog meddelandet tills dess att vi bedömer att ert beteendemönster är förändrat. Vi har rätt att omedelbart stänga av ert abonnemang om ni vidareupplåter Tjänsterna till fysisk eller juridisk person som inte har sitt hemvist eller sin närvaro i Sverige.

7.7 Ni är ansvariga för allt Innehåll som ni (och era användare) skickar eller laddar hem när ni använder Tjänsterna. Ni (och era användare) får inte skicka eller avsiktligt ladda hem: (i) material som är upphovs-rättsligt skyddat (gäller inte om ni har erforderligt tillstånd) eller som har olagligt Innehåll; (ii) Innehåll som är av så stor omfattning att det ger upphov till störningar i Nätverket eller skapar problem för andra användare som försöker få tillgång till tjänster; (iii) t.ex. massutskick (”spam”), kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare; (iv) datavirus; (v) Innehåll som manipulerats så att det framstår som att det skickats från någon annan än den egentliga avsändaren; eller (vi) Innehåll som strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut.

7.8 Ni måste samarbeta med oss för att säkerställa er och vår säkerhet och ni måste följa våra instruktioner avseende Tjänsterna. Ni är skyldiga att tillse att era användare samarbetar med oss och följer våra instruktioner avseende Tjänsterna.

7.9 Vid allvarligt brott mot Avtalet får vi omedelbart stänga av abonnemanget för såväl utgående som inkommande trafik. Om Tjänsterna används för brottslig verksamhet är det vår policy att polisanmäla detta.

7.10 Vi har rätt att neka er (och era användare) tillgång till Nätverket, tredje parts nätverk och/eller Tjänsterna om vår operatör skäligen anser att er (eller era användares) användning kan påverka Nätverket, tredje parts nätverk eller Tjänsterna negativt eller operatörs tillhandahållande av tjänster till annan person negativt; eller om vår operatör misstänker bedrägligt, kriminellt eller illegalt agerande av er (eller era användare) eller via den hårdvara som ni (eller era användare) använder för Tjänsterna och/eller Nätverket.

8.1 Ni betalar kostnaden för Tjänsterna enligt ert Avtal med någon av de betalningsmetoderna som anges på chilimobil.se. Ni måste registrera uppgifter som möjliggör betalning med någon av dessa metoder när ni registrerar ert konto på chilimobil.se och ni måste vid behov självmant uppdatera uppgifterna, t.ex. om giltighetstiden för ett kort som ni registrerat löper ut eller kortet spärras.

8.2 Vid betalning med kort är ni skyldiga att se till att det finns tillräckliga medel tillgängliga på det bankkonto till vilket ert kort är kopplat för att möjliggöra betalning till oss vid varje betalningstillfälle.
Om tillräckliga medel inte finns på ert bankkonto, giltighetstiden för ert kort har löpt ut, kortet har spärrats eller vi av någon annan anledning inte kan tillgodogöra oss betalning från er vid ett på ert konto på chilimobil.se angivet betalningstillfälle kommer vi att skicka en betalningspåminnelse till er via e-post, SMS eller brev med upplysning om att ert abonnemang kan komma att spärras om ni inte betalar. Om ni inte betalar inom den tid som anges i betalningspåminn-elsen (10 dagar) kan vi spärra ert abonnemang.

Om ni vid upprepade tillfällen betalar för sent kan vi komma att spärra ert abonnemang direkt vid utebliven betalning. Att ert abonnemang spärras ska inte hindra er från att ringa nödsamtal eller andra avgiftsfria samtal (under åtminstone 10 dagar).
Om en enskild firma har ingått Avtal med oss och har reklamerat inom sex månader och anfört sakliga skäl mot debiteringen, beviljar vi, på den enskilda firmans begäran, anstånd med betalning av det tvistiga beloppet tills dess att vi har utrett ärendet eller tvisten avgjorts. Vi spärrar i sådant fall inte den enskilda firmans abonnemang. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som den enskilda firman slutligt blir skyldig att betala.

8.3 Vi kommer att debitera er för avgifter enligt den prislista som gällde vid ingående av Avtalet. Ni är betalningsskyldiga för alla avgifter för användning av Tjänsterna som påförs ert abonnemang oavsett om ni konsumerat alla röstminuter, SMS/MMS eller data-mängd i ert Avtal. Om någon, med eller utan er tillåtelse, använder ert abonnemang är ni betalnings-skyldiga för avgifter som påförs ert abonnemang om (i) ni (eller era användare) lämnat ifrån er SIM-kort, PIN-kod eller Säkerhetskoder till någon annan, eller (ii) ni (eller era användare) på annat sätt genom vårdslöshet gett någon tillgång till SIM-kort, PIN-kod eller Säker-hetskoder.
Om SIM-kortet förlorats, tappats bort, blivit stulet, eller om ni misstänker att någon haft tillgång till er PIN-kod eller era Säkerhetskoder, ska ni (eller användaren) omedelbart vid upptäckten kontakta vår kundservice så att vi kan spärra SIM-kortet. Transaktioner som görs efter det att ni gjort en sådan anmälan är ni betalningsskyldiga för bara om ni (eller användaren) handlat bedrägligt.

8.4 Vi kommer att debitera er när ni aktiverar ert SIM-kort eller börjar använda Tjänsterna. Debitering av den fasta månadskostnaden enligt ert Avtal sker i förskott för en period om 30 dagar i taget. Den fasta månads-kostnaden innehåller samtal, SMS/MMS och vald surfmängd. Er övriga användning, såsom t.ex. utlands-samtal, betaltjänster m.m. ses som rörliga kostnader. Debitering av rörliga kostnader sker i efterskott för en period om 30 dagar i taget, som huvudregel i slutet av den månad som följer efter den månad då de rörliga kostnaderna genererats. I vissa fall kan på grund av tekniska eller driftsmässiga orsaker debitering av rörliga kostnader ske senare, t.ex. vid användning av Tjänsterna utomlands eller störningar i driften av vårt debiteringssystem. Vi debiterar dock inte förbrukning som skett mer än sex månader före debiteringstillfället.
En invändning mot debitering (reklamation) ska, för att få göras gällande av er, framställas till oss inom sex månader efter det att den omständighet som föranlett invändningen upptäckts eller borde ha upptäckts av er.

8.5 Om Tjänsterna används för betalning av en vara eller en tjänst från en leverantör som ingått avtal med Chilimobil om betalningsförmedling, är ni betalnings-ansvariga för sådant köp.

8.6 Det belopp som ska betalas anges på er faktura. Fakturor görs tillgängliga på ert konto på chilimobil.se och kan därifrån laddas ner och skrivas ut. Betalningen anses fullgjord när den kommit oss tillhanda. Betalning-en ska vara oss tillhanda på fakturans förfallodag. Eventuella skatter, t.ex. moms, ska betalas av er och läggs på fakturan.
Om medel saknas för debitering och betalning inte erläggs inom 10 dagar efter att vi har påmint er om betalning har vi rätt att omedelbart säga upp Avtalet. Ni kvarstår som betalningsskyldig för samtliga obetalda belopp. Om ni inte betalar i tid har vi rätt att påföra er påminnelseavgift, inkassokostnad samt dröjsmåls-ränta enligt lag.
8.7 Om er skuld till oss överstiger det som enligt vår uppfattning kan betraktas som skuld för normal användning kan vi begära betalning av er omedelbart. I väntan på full betalning kan vi begränsa er tillgång till Tjänsterna. För att förekomma att ert abonnemang begränsas bör ni kontakta vår kundservice och informera om att er skuld kan komma att öka t.ex. vid en utlandsvistelse.

8.8 Vissa ändringar av abonnemang, t.ex. nummerbyte eller aktivering av utlandssamtal och Roaming, kräver administration. Vi ber er då besöka chilimobil.se.

8.9 I de fall internationell Roaming är möjlig gäller särskilda betalningsvillkor. För aktuell information, se chilimobil.se. Kostnaderna för användning utomlands kan debiteras vid ett senare tillfälle än det debiterings-tillfälle som (normalt sett) omfattar perioden då ni (eller användaren) var utomlands. Observera att ni även är betalningsskyldig för sådan datatrafik som påförs ert konto till följd av s.k. passivt bruk av ert abonnemang, dvs. för datatrafik som förbrukas exempelvis p.g.a. att en användares mobiltelefon söker efter uppdateringar via det mobila nätet.

8.10 Ni kan fritt välja en annan leverantör än Chilimobil för Roaming inom EU. Om ni vill köpa en Roaming-tjänst från en annan leverantör vänder ni er till dem för att beställa tjänsten och för support. Ert abonnemang hos oss finns kvar under tiden och ni kan när som helst byta till en ny eller annan leverantör för Roaming genom att kontakta den leverantör ni önskar byta till.

9.1 Alla immateriella rättigheter, såsom t.ex. upphovs-rätt, varumärket Chilimobil, andra varumärken, logo-typer eller kännetecken m.m. som avser eller finns i anslutning till Tjänsterna tillhör oss eller våra sam-arbetspartners.

9.2 Om ni skickar text-, bild- eller ljudmaterial till oss ger ni oss en obegränsad rätt att kopiera, bearbeta, offentliggöra och vidarebefordra materialet, om ni inte själv anger annat. Ni ska bara skicka material till oss som ni själv har rätt att fritt förfoga över, och ni ska säkerställa att det inte är förfalskat eller förvanskat.

9.3 Ni får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av oss, använda, kopiera eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som tillhör Tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

10.1 Ert abonnemang som ingår i Avtalet (eller i vissa fall enstaka Tjänster) kan omedelbart stängas såväl för utgående och inkommande trafik som för köp av Tjänster om: (i) viktiga uppgifter som ni lämnat till oss är felaktiga; (ii) ni (eller era användare) gör er skyldiga till väsentligt avtalsbrott (t.ex. användande enligt p. 7.3); (iii) ni är eller kan skäligen befaras vara på obestånd eller uteblir med betalning trots påminnelse (såvida Avtalet inte avser en enskilda firma som har reklamerat på skälig grund); (iv) myndighet begär det; eller (v) ni (eller era användare) i övrigt använder Tjänsterna i strid med Avtalet trots påpekande från oss.

10.2 För att skydda er och oss från att någon obehörig person använder ert abonnemang kan vi spärra abonnemanget eller enstaka Tjänster om vi har anledning att tro att ert SIM-kort har tappats bort eller stulits, eller fel PIN-kod eller Säkerhetskod knappas in tre gånger i rad.

11.1 Avtalet kan sägas upp med som längst en månads uppsägningstid enligt p. 3.4 ovan. Vi har också rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om någon av de händelser som beskrivs i p. 10.1 inträffar.

11.2 När Avtalet upphört stängs abonnemanget och era Tjänster av. Ni ska betala eventuella obetalda fakturor som hänför sig till tiden innan Avtalet upphörde

12.1 Vi ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i Nätverket eller felexpedierad, utebliven eller försenad trafik.

12.2 Vi ansvarar inte för Innehåll i information och data som förmedlas via våra tjänster eller Nätverket. Vi frånsäger oss ansvar för fel i, eller skada som beror på, operativsystem, mjukvara eller andra tjänster (såsom t.ex. ”appar”) som levereras av tredje part.

12.3 Vi ansvarar inte för riktigheten eller användbarheten av information eller tips som ni får via Tjänsterna eller för beslut (t.ex. investerings eller spelbeslut) som ni (eller era användare) fattar på grundval av sådan information.

12.4 Om Nätverket inte fungerat tillfredsställande därför att vi behövt genomföra en teknisk, underhålls- eller driftsmässig åtgärd till följd av något som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi inte skyldiga att ersätta eventuella skador. Sådana åtgärder ska vi utföra snabbt och smidigt så att störningarna begränsas.

12.5 Vi kommer ibland att behöva genomföra planerade driftstopp för att underhålla eller uppgradera Nätverket och Tjänsterna, i allmänhet nattetid. Inför sådana driftstopp kan vi, om vi bedömer att det är lämpligt och genomförbart, förvarna er så att ni kan välja andra sätt att kommunicera under driftstoppet. Vi ansvarar inte för eventuella skador kopplade till sådana driftstopp som vi förvarnat om.

12.6 Vi ansvarar inte för andra operatörers nätverk.

12.7 Ni har rätt till ersättning för direkt skada som vi, eller någon för vilken vi svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Vi ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Vårt skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp som maximalt uppgår till 500 000 kronor. Begränsningarna av vår skadestånds-skyldighet gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller sådant ansvar som följer av tvingande lag.

12.8 Vi har rätt till ersättning för skada som ni, eller någon för vilken ni svarar (t.ex. användare), förorsakat oss genom vårdslöshet.

12.9 Om ni har krav på ersättning från oss, t.ex. skadestånd eller prisavdrag, ska sådant krav för att kunna göras gällande framställas till oss skriftligen inom sex månader efter det att den omständighet som föranlett kravet upptäckts eller bort upptäckas av (reklamation).

12.10 Om vi inte kan fullgöra ett åtagande mot er på grund av omständigheter som vi inte rår över eller kunnat förutse, är vi befriade från skadestånd och andra påföljder. Som sådana omständigheter räknas bl.a. blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, utbredd arbetskonflikt samt allmän brist på transporter, varor eller energi. Motsvarande ansvars-begränsning, s.k. force majeure, gäller även för er gentemot oss.

12.11 Ni kommer att kunna använda Tjänsterna för att få tillgång till varor, tjänster och innehåll som kommer från andra företag än Chilimobil och som vi inte kan påverka. Det innebär att vi ofta agerar endast som en mellanhand som förmedlar kontakten mellan er och det andra företaget. Vi ansvarar därför inte för dessa varor, tjänster eller innehåll. Ni kommer också att kunna använda Tjänsterna för att ladda upp och sända Innehåll. Vi har inget ansvar för detta Innehåll.

12.12 Ovanstående bestämmelser om ansvars-begränsning gäller även efter att Avtalet upphört.

13.1 Ni kan få meddelanden från oss via SMS, MMS, e-post eller brev. Vi använder då de uppgifter som ni meddelat oss i samband med att ni blev kund hos oss. Om era uppgifter ändras är det därför viktigt att ni meddelar oss det.

14.1 Om Chilimobil inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsterna behandlar person- och/eller trafik-uppgifter för vilka ni är att anse som personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lagstiftning, är Chilimobil personuppgiftsbiträde avseende sådana uppgifter och behandlingen ska omfattas av ett personuppgiftsbiträdesavtalet som ingåtts mellan er och Chilimobil, se https://chilimobil.se/personuppgiftspolicy/.

15.1 Om ni och vi blir oense om hur Avtalet ska tolkas eller tillämpas ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Vi ansvarar för att ev. klagomål från er utreds på bästa möjliga sätt.

15.2 Om tvist avseende Avtalet har uppstått mellan oss och en enskild firma kan den enskilda firman vända sig till Telekområdgivarna för opartisk rådgivning. Vår praxis är att följa utlåtanden från Telekområdgivarna. Vi följer även Telekområdgivarnas Uppföranderegler som ni kan ta del av på telekomradgivarna.se.

15.3 Om ni inte har möjlighet att ta del av avtalsvillkoren digitalt kan vi skicka Avtalet till er i pappersform. Hör i sådant fall av er till oss på chilimobil.se/kundservice.

15.4 Vi har rätt att överlåta Chilimobils rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till andra företag. Ni har inte rätt att överlåta Avtalet till någon annan.

För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

Avtalet: Den avtalsbekräftelse som ni fått via e-post när ni beställt Tjänster av oss, våra prislistor och ev. tjänstespecifika villkor som ni hittar på chilimobil.se och de Allmänna Villkoren.
Innehåll: Data, information, bilder, grafik, video/ audioinnehåll, applikationer, nedladdningsbara filer eller annat multimediainnehåll som ni, användare eller annan får tillgång till genom Produkten.
Mittchili: En kostnadsfri tjänst/app som förenklar användningen av Tjänsterna. Mittchili ger en översikt av Tjänsterna och avtalsrelationen mellan er och oss. Mittchili är tillgängligt via chilimobil.se samt som app, vilken kan laddas ned från App Store eller Google Play.
Nätverket: Chilimobils telekommunikationsnätverk i Sverige.
PIN-kod: En personlig kod bestående av fyra siffror som ni måste ange för att slå på mobilen.
Roaming: En tjänst som gör det möjligt för er att få tillgång till Tjänsterna via andra operatörers nätverk. Tjänsterna kopplas via en annan operatörs nätverk som vi inte har någon kontroll över och där ibland inte alla våra tjänster är tillgängliga
SIM-kort: Ett kort som måste sitta i den hårdvara ni använder för att ni ska få tillgång till Tjänsterna och som innehåller information bl.a. om ert/era mobilnummer.
Säkerhetskoder: Personliga koder, vanligtvis bestående av 4-6 siffror, som ni måste ange för att få tillgång till vissa Tjänster. Det finns olika säkerhetskoder för olika ändamål, t.ex. ingångskod, signaturkod och Chilimobil-svarskod.
Tjänst/Tjänsterna: Allt som ni mottar från Chilimobil, t.ex. mobiltelefoni, mobilt bredband etc.
Tredjepartstjänst: Tjänst som levereras av tredje part, tex appar, betaltjänsterer etc.